KRS: 0000362564 | NR KONTA: 44 1090 1043 0000 0001 4778 3730
KRS: 0000362564 | NR KONTA: 44 1090 1043 0000 0001 4778 3730

Regulamin

 1. PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI
  1. Fundacja Mam serce, zwana w dalszej treści Regulaminu „Fundacją” działa na podstawie Statutu, wpis do rejestru Fundacji pod nr KRS 0000362564 z dnia 16.08.2010 r.
  2. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa podstawy i ciele działania Fundacji Mam serce, rodzaje, źródła i sposoby pomocy świadczonej przez Fundację, jak również obowiązki dotyczące informowania Fundacji spoczywające na rodzicach/opiekunach prawnych podopiecznego. Regulamin określa także zasady wydatkowania i obsługi środków finansowych oraz zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na subkoncie podopiecznego w ramach 1%.
  3. Celem Fundacji jest pomoc podopiecznym w zakresie wskazanym w Statucie, związanym z ochroną zdrowia i ratowania życia dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. W szczególności organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia i życia dzieci; finansowanie leczenia oraz rehabilitacji dzieci w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych; organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów; inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi medycyny dziecięcej; wspieranie rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej, prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia i życia dzieci; pomoc finansową i rzeczową dla ośrodków wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności domów dziecka oraz prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
  4. Fundacja gromadzi środki finansowe na cele określone pkt. 1.3. oraz wydatkuje je zgodnie z niniejszym Regulaminem i Statutem.
  5. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 498) oraz ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. 175 poz. 1362 z późn. zm.), a także Statutem Fundacji i niniejszym Regulaminem.
 2. RODZAJE POMOCY ŚWIADCZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ MAM SERCE
  1. Przedmiotem pomocy jest wsparcie finansowe obejmujące wydatki w następujących obszarach:
   a) diagnostyka, leczenie oraz rehabilitacja, nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym;
   b) leczenie specjalistyczne bezpośrednio związane z ratowaniem życia, w tym zabiegi operacyjne w kraju i za granicą nie podlegające refundacji na zasadach ogólnych;
   c) produkty ratujące życie, nie podlegające refundacji na zasadach ogólnych;
   d) pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w tym również pobyt jednego opiekuna – w przypadku dzieci lub osoby, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma wskazane konieczność pomocy osoby trzeciej;
   e) zakup leków, sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego do użytku domowego w części nie objętej refundowaniem przez instytucje ubezpieczenia społecznego lub PFRON.
 3. ŹRÓDŁA POMOCY
  1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
   a) darowizn, spadków, zapisów;
   b) dotacji i subwencji oraz grantów;
   c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
   d) dochodów z majątku Fundacji, a w szczególności z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
   e) odsetek bankowych;
   f) dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych.
  2. Środki ze zbiórek publicznych, darowizn osób fizycznych i prawnych oraz z innych form działalności statutowej Fundacji przeznaczone na pomoc konkretnemu dziecku są w 100% przekazywane na rzecz tego podopiecznego. Fundacja nie pobiera żadnych prowizji.
  3. Wszystkie koszty administracyjne pokrywane są z pieniędzy prywatnych Fundatora.
 4. ZASADY UDZIELANIA POMOCY
  1. Pomocą objęte są dzieci w wieku od 0 do 18 lat.
  2. Pomoc udzielana jest dzieciom, których rodzice/opiekunowie prawni pozostają w wyjątkowo trudnych warunkach materialnych, niepozwalających na udźwignięcie kosztów leczenia.
  3. Celowość pomocy musi wynikać z zaleceń lekarza.
  4. Każda osoba może się starać o uzyskanie pomocy z Fundacji na okres do 2 lat. Fundacja dopuszcza udzielenie pomocy na dłuższy okres jedynie w przypadku zbiórki 1% podatku.
  5. Osoba starająca się uzyskać pomoc z Fundacji jest zobowiązana przesłać w formie listu tradycyjnego lub e-maila pismo zawierające następujące informacje: cel zbiórki na rzecz dziecka, opis choroby wraz z przebiegiem leczenia, koszty leczenia, sytuacja materialno-bytowa rodziców/opiekunów prawnych dziecka, środki zgromadzone w innych fundacjach, dane kontaktowe: telefon, adres, e-mail.
  6. Po spełnieniu warunku określonego w pkt. 4.5. i wstępnej pozytywnej decyzji Zarządu rodzice/opiekunowie prawni dziecka otrzymują od Fundacji dokumenty, które powinni niezwłocznie przesłać drogą pocztową na adres Fundacji:
   a) wypełniony „Formularz Zgłoszeniowy Nowego Podopiecznego”, zawierający dane kontaktowe rodziców/opiekunów dziecka, dokładny opis problemów wynikających z choroby dziecka, sytuacji życiowej związanej z chorobą, zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka do celów prowadzenia zbiórki;
   b) podpisane „Porozumienie”;
   c) „Oświadczenie majątkowe” wypełnione przez oboje rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku matki samotnie wychowującej dziecko należy wypełnić tylko jeden egzemplarz z informacją o przyznanych alimentach bądź ich braku);
   d) kopię aktualnego orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku dziecka wymagającego stałej pomocy (rehabilitacji lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, czy lekarstw);
   e) kopię zaświadczenia lekarskiego o konieczności leczenia lub rehabilitacji, a w przypadku zwrócenia się z prośbą o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego – aktualne skierowanie określające jego termin i koszty;
   f) informację o tym, ile środków pieniężnych udało się do tej pory pozyskać na dany cel (własne środki, dofinansowanie od innych fundacji, itp.);
   g) kopię odmowy lub przyznania dofinansowania ze środków NFZ, PFRON, MOPS lub PCPR;
   h) kopię faktury, faktury pro forma lub innego aktualnego dokumentu, określającego koszt niezbędnego sprzętu, usługi, itp. (w przypadku braku ww. dokumentów – inną informację o przybliżonych kosztach).
  7. Zakwalifikowanie przez Zarząd Fundacji chorego dziecka do grupy podopiecznych Fundacji oraz określenie zakresu pomocy następuje na podstawie analizy wszystkich dokumentów dostarczonych przez rodzica/opiekuna prawnego.
  8. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy pomocy podopiecznemu, nawet jeśli z wniosku i z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynika, że spełniają one wszelkie warunki określone Statutem i Regulaminem.
  9. Fundacja zastrzega sobie możliwość odmowy finansowania i współfinansowania operacji zagranicznych, rehabilitacji, zakupu sprzętu i leków ratujących życie poza granicami naszego kraju, jeśli istnieje możliwość zakupu potrzebnego sprzętu lub przeprowadzenie podobnego zabiegu w Polsce, nie odbiegającego jakością i standardami od proponowanego przez rodziców/opiekunów podopiecznego zabiegu lub proponowanego do zakupu sprzętu poza granicami kraju.
  10. W szczególnych przypadkach nie opisanych w Regulaminie Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach.
 5. SPOSÓB UDZIELANIA POMOCY
  1. Fundacja działa aktywnie na rzecz podopiecznego, pozyskując darczyńców i sponsorów.
  2. Fundacja zobowiązuje się, że środki pieniężne zgromadzone podczas zbiórki na rachunku bankowym danej zbiórki publicznej przyporządkowane do danego podopiecznego na podstawie tytułu przelewu będą przeznaczone na rzecz tego podopiecznego.
  3. Informacje o wysokości wpłaconych darowizn na rzecz podopiecznego będą na bieżąco podawane na stronie internetowej Fundacji. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), Fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców.
  4. Fundacja wysyła pisemne podziękowania wraz ze zdjęciem dziecka darczyńcom i sponsorom wpłacającym środki na rzecz podopiecznego Fundacji w imieniu podopiecznego, jego rodziców/opiekunów prawnych i własnym.
  5. Fundacja nie gwarantuje udzielenia pomocy w całej wnioskowanej kwocie.
  6. Fundacja dopuszcza prowadzenie równoległej zbiórki przez rodziców/opiekunów podopiecznego we własnym zakresie i własnymi środkami poprzez indywidualne apele kierowane do określonego adresata. Wszelkie wpłaty wynikające z działań rodziców powinny być kierowane na konto bankowe Fundacji Mam serce.
  7. Fundacja wyraża również zgodę na prowadzenie zbiórki przez inne Fundacje pod warunkiem, że będzie na bieżąco i uczciwie informowana o rezultatach wszystkich tych zbiórek oraz że konto w Fundacji Mam serce będzie kontem oficjalnym, podawanym na stronie internetowej dziecka, profilu na Facebooku (w przypadku, jeśli podopieczny takie posiada) i w innych internetowych lub papierowych (ulotki, plakaty) źródłach.
  8. Rodzice/opiekunowie prawni przed rozpoczęciem działań, mających na celu uzyskanie funduszy, zobowiązani są poinformować o tym Zarząd Fundacji.
  9. Wszelkie działania mające na celu gromadzenie środków pieniężnych, wykorzystujące nazwę Fundacji i/lub logo, muszą być prowadzone w porozumieniu z Fundacją.
  10. Z chwilą zgromadzenia dla podopiecznego całej potrzebnej kwoty, Fundacja w trybie niezwłocznym kończy zbiórkę na rzecz tego podopiecznego i umieszcza odpowiednią informację na swojej stronie internetowej.
  11. Jeśli, pomimo oficjalnego zakończenia zbiórki, nastąpią dalsze wpłaty na rzecz podopiecznego, zostaną one rozdysponowane decyzją Zarządu na innych podopiecznych Fundacji, na cel zbliżony do woli darczyńcy.
  12. Najpóźniej na 7 dni przed planowanym przez Fundację przekazaniem środków pieniężnych na leczenie, operację, rehabilitację, itp. dziecka, rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest dostarczyć Fundacji oświadczenie, w którym szczegółowo wykaże środki pozyskane z dodatkowych źródeł (m.in. środki własne, kredyty, prywatne darowizny, środki z aukcji i imprez przeprowadzonych na własną rękę, itp.) oraz – w przypadku posiadania subkont w innych fundacjach – deklarację od tych fundacji o aktualnym stanie konta.
  13. W przypadku zatajenia części informacji o dodatkowych źródłach finansowych, Fundacja ma prawo przyznać odpowiednio mniejszą pomoc finansową, adekwatną do rzeczywistej potrzeby podopiecznego.
  14. Rachunki i faktury, na podstawie których udzielana jest pomoc finansowa, muszą być wystawione na Fundację lub na podopiecznego – wówczas wymagana jest adnotacja o wysokości dofinansowania przez Fundację Mam serce.
  15. Fundacja zastrzega sobie prawo do wypłacania środków finansowych wyłącznie do szpitala, ośrodka rehabilitacyjnego, sprzedawcy sprzętu medycznego, apteki na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na Fundację.
  16. Fundacja nie przekazuje środków na prywatne konta bankowe rodziców/opiekunów dziecka.
  17. Środki finansowe przekazane na konto bankowe Fundacji bez identyfikacji adresata księgowane są jako przychód Fundacji i przeznaczone są na działalność statutową Fundacji.
  18. Przypisanie bezimiennej darowizny danemu podopiecznemu, dla którego środki miały być zaksięgowane, może nastąpić dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez darczyńcę, że wpłata była przeznaczona dla określonego podopiecznego.
  19. W przypadku wpłat dokonanych ze wskazaniem osoby, dla której Fundacja nie gromadzi środków finansowych, Fundacja przekaże te środki na swoje cele statutowe.
  20. Decyzję o dokonaniu operacji finansowych i terminie ich realizacji na rzecz podopiecznego podejmuje Zarząd Fundacji.
 6. GROMADZENIE ŚRODKÓW NA SUBKONCIE W RAMACH WPŁAT 1% PODATKU DOCHODOWEGO
  1. Niniejsza część Regulaminu określa zasady pozyskiwania wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych określanych w dalszej części regulaminu „wpłatami 1%”, przekazywanych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r.
  2. Wpłaty 1% przekazywane są przez podatnika na konto Fundacji. Wpłaty te realizują urzędy skarbowe na podstawie informacji podanych przez podatników w odpowiednich pozycjach rubryki zawierającej wniosek o przekazanie 1% na rzecz OPP składanego rocznego rozliczenia finansowego (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38). Informacje te są następujące:
   a) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS NR 0000362564;
   b) wnioskowana kwota nieprzekraczająca 1% podatku należnego.
  3. Wydatkowanie środków pozyskanych z wpłat 1% realizowane jest przez Fundację z zachowaniem celów statutowych oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Fundacja dopuszcza możliwość utworzenia subkonta dla danego podopiecznego przeznaczonego tylko i wyłącznie do gromadzenia wpłat pochodzących z 1%. Termin „subkonto” w niniejszym Regulaminie używany jest do księgowego wyodrębnienia przez Fundację środków pieniężnych przeznaczonych dla podopiecznego.
  5. Wpłaty przekazywane przez podatnika na subkonto danego podopiecznego powinny zawierać następujące informacje:
   a) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000362564;
   b) wnioskowana kwota nieprzekraczająca 1% podatku należnego;
   c) informacje uzupełniające, cel szczegółowy 1% – IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.
  6. Subkonto zostanie utworzone na podstawie pisemnej prośby rodzica/opiekuna prawnego dziecka wraz z deklaracją, iż zobowiązuje się on do organizowania i gromadzenia we własnym zakresie środków na subkoncie w ramach 1%.
  7. Rodzice dziecka przyjętego do stałej pomocy (finansowania rehabilitacji lub zakupu leków przez okres co najmniej roku czasu) są zobowiązani do zbierania 1% na subkonto Fundacji Mam serce.
  8. Środki pieniężne na rzecz podopiecznego w ramach 1% mogą być gromadzone poprzez:
   a) indywidualne apele kierowane przez rodziców/opiekunów prawnych podopiecznego do z góry określonego adresata, wysyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź e-mailowej;
   b) zbiórki skierowane do określonego adresata przy pomocy mediów: prasy, radia, telewizji, Internetu.
  9. W sytuacji opisanej w pkt. 6.8. Fundacja nie uczestniczy w gromadzeniu środków na konkretne subkonto podopiecznego, jednakże zobowiązuje się do wsparcia rodziców/opiekunów dziecka w przygotowaniu kampanii 1% poprzez zorganizowanie szkolenia i dostarczenie materiałów pomocnych w przeprowadzeniu kampanii.
  10. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do informowania wszystkich zainteresowanych o fakcie udostępnienia subkonta przez Fundację do zbierania funduszy poprzez 1% na rzecz konkretnego podopiecznego.
  11. W związku z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), Fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców. W oparciu o niniejszą Ustawę, Fundacja nie udostępnia także informacji o wysokości oraz źródłach zebranych środków osobom i instytucjom postronnym z wyjątkiem organów kontroli upoważnionych do przeprowadzania kontroli w organizacjach pozarządowych.
  12. Fakt udostępnienia subkonta przez Fundację nie upoważnia rodziców/opiekunów prawnych podopiecznego do wypowiadania się w imieniu Fundacji. W prośbach bądź apelach o pomoc mogą oni wypowiadać się wyłącznie we własnym imieniu.
  13. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się nie prowadzić samodzielnie zbiórek z użyciem nazwy Fundacji, jej logotypu oraz numeru KRS bez zgody Fundacji.
  14. Rodzice/opiekunowie prawni będą poinformowani o stanie środków na ich subkoncie 30 września każdego roku bądź niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji od Urzędów Skarbowych. W przypadku wątpliwości mogą sprawdzić bieżący stan swojego subkonta wysyłając zapytanie drogą listową, e-mailową lub telefoniczną.
  15. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani rozdysponować środki na cele wskazane w Porozumieniu w ciągu 1 roku, tj. do 30 września roku następującego po roku otrzymania informacji z pkt. 6.14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten decyzją Zarządu może zostać wydłużony.
  16. Raz utworzone subkonto jest ważne bezterminowo, co oznacza, że rodzic może każdego roku gromadzić środki z wpłat 1% pod warunkiem przestrzegania warunków określonych w pkt. 6.28. i zgłoszenia faktu prowadzenia zbiórki w roku bieżącym.
  17. Fundacja nie udziela pomocy finansowej na żaden inny cel niż wyraźnie określony w Porozumieniu.
  18. Środki finansowe zapisane na subkoncie podopiecznego nie są własnością prywatną rodziców/opiekunów prawnych dziecka, ale są przeznaczone na cele danego podopiecznego określone w Porozumieniu, zgodnie z celami statutowymi działalności Fundacji.
  19. Rodzice/opiekunowie prawni nie są uprawnieni do swobodnego dysponowania powyższymi środkami, w szczególności nie mają prawa żądać ich przeznaczenia na inne cele, niż określone w Porozumieniu i niniejszym Regulaminie, bez zgody Zarządu Fundacji.
  20. W przypadku zgromadzenia środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celu wskazanego w Porozumieniu, Zarząd Fundacji może przeznaczyć pozostałe środki finansowe na realizację celów statutowych, w tym na rzecz innych podopiecznych Fundacji.
  21. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez rodziców/opiekunów podopiecznego bez zgody Fundacji, z naruszeniem obowiązujących zasad lub przekraczające stan subkonta.
  22. Fundacja może również odmówić wykonania operacji finansowej z subkonta podopiecznego, jeśli przedstawione faktury, inne dokumenty lub wyjaśnienia budzą wątpliwości, co do ich merytorycznej rzetelności i celowości ponoszonych kosztów lub nie odpowiadają pod względem formalnym wymogom określonym w niniejszym Regulaminie oraz ustawie o rachunkowości i przepisach podatkowych.
  23. Rodzice/opiekunowie prawni podopiecznego zobowiązują się do zapewnienia we własnym zakresie wszelkiej pomocy medycznej, która może być konieczna do wykorzystania zgromadzonych środków na subkoncie zgodnie z Porozumieniem, jak też do konsultowania z kompetentnymi lekarzami sposobu i zakresu terapii.
  24. Fundacja nie jest odpowiedzialna za prawidłowość leczenia podopiecznego.
  25. W razie wątpliwości Fundacja może również żądać uzasadnienia wysokości poniesionego wydatku – dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przedstawiony kosztorys odbiega znacząco od cen rynkowych.
  26. Fundacja udostępnia subkonto bezpłatnie i ponosi wszelkie koszty obsługi subkonta.
  27. Fundacja ma prawo odmówić otwarcia subkonta bez uzasadnienia.
  28. Prowadzenia subkonta dla podopiecznego Fundacji zaprzestaje się w przypadku:
   a) rezygnacji rodziców/opiekunów prawnych z korzystania z usług Fundacji – na podstawie pisemnego oświadczenia;
   b) braku ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (gdy poprzednie straciło ważność);
   c) wykluczenia podopiecznego z Fundacji na podstawie uchwały Zarządu Fundacji;
   d) osiągnięciu przez podopiecznego 18 r. ż. lub śmierci podopiecznego;
   e) braku jakiegokolwiek kontaktu z Fundacją przez okres 1 roku;
   f) rażącego naruszenia postanowień Porozumienia i niniejszego Regulaminu.
  29. Środki finansowe po zaprzestaniu prowadzenia subkonta podopiecznego z przyczyn opisanych pkt. 6.28. niniejszego Regulaminu wykorzystane będą na działalność statutową Fundacji.
 7. OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE INFORMOWANIA FUNDACJI SPOCZYWAJĄCE NA RODZICACH/OPIEKUNACH PRAWNYCH PODOPIECZNEGO
  1. Rodzice/opiekunowie prawni podopiecznego zobowiązani są do informowania Zarządu Fundacji o wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania i sposobów kontaktowania się.
  2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w celu uzyskiwania informacji o możliwości udzielania pomocy.
  3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do bezzwłocznego informowania Fundacji o zaspokojeniu potrzeb podopiecznego z innych niż Fundacja źródeł finansowania.
  4. Na rodzicach/opiekunach prawnych dziecka spoczywa obowiązek informowania Fundacji na bieżąco o przebiegu leczenia lub rehabilitacji dziecka, któremu została udzielona pomoc ze środków własnych Fundacji lub ze zbiórki publicznej. Informacje takie należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną wraz z co najmniej dwoma zdjęciami dziecka dokumentującymi przebieg rehabilitacji lub leczenia (w tym zdjęcia z zakupionym sprzętem medycznym).
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Fundacja ma prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku dziecka w celu pozyskiwania środków na rzecz podopiecznych, pozyskania środków na prowadzenie swojej działalności statutowej oraz w celu zdania sprawy z efektów swojej działalności, w tym publicznie, na stronach internetowych i w materiałach informacyjnych. Wykorzystanie wizerunku podopiecznego wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych zawartej w Porozumieniu.
  2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków przez rodziców/opiekunów prawnych podopiecznego Fundacji niezgodnie z przeznaczeniem, Fundacja korzysta ze środków prawnych w celu ich odzyskania.
  3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Porozumienia na świadczenie pomocy, zawartego pomiędzy Zarządem Fundacji a rodzicami/opiekunami prawnymi podopiecznego Fundacji.
  4. Rodzic/opiekun prawny dziecka, ubiegając się o pomoc Fundacji oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i będzie wykonywał z należytą starannością obowiązki wynikające z Regulaminu.
  5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2015 r.

Zatwierdziła

Joanna Kostecka
Prezes Zarządu

Dane Fundacji

Fundacja Mam serce
ul. Indiry Gandhi 35/302
02-776 Warszawa

KRS: 0000362564
NIP: 5213581779
REGON: 142538086

KONTA BANKOWE
SANTANDER BANK:
PL: 44 1090 1043 0000 0001 4778 3730
MILLENNIUM BANK:
PL: 26 1160 2202 0000 0001 6899 7325
EUR: PL23 1160 2202 0000 0001 7599 1564
USD: PL50 1160 2202 0000 0001 7599 1660
SWIFT: BIGBPLPW

Zapisz się do newslettera