KRS: 0000362564 | NR KONTA: 44 1090 1043 0000 0001 4778 3730
KRS: 0000362564 | NR KONTA: 44 1090 1043 0000 0001 4778 3730

Statut

Tekst jednolity Statutu Fundacji „Mam Serce” po zmianach z dnia 14 lipca 2023 r.:

STATUT
FUNDACJI „MAM SERCE”

uchwalony w dniu 15 czerwca 2010 roku

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „Mam Serce”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marcina Kosteckiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dorotę Ciechomską w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22/9, w dniu 31 maja 2010 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

1. Działalność w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
2. Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
3. Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym w zakresie opieki nad dziećmi znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
4. Udzielanie pomocy dzieciom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia dzieci.
2. Organizowanie i finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych.
3. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
4. Inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi medycyny dziecięcej.
5. Wspieranie rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej, prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia i życia dzieci.
6. Pomoc finansową i rzeczową dla ośrodków wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności domów dziecka.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji, a w szczególności z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
5. odsetek bankowych,
6. dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych,
7. dochodów z działalności gospodarczej.
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 11

1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 12

Statut Fundacji zabrania:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji  pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania ich majątku  na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób bliskich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

§ 13

Fundacja może nadawać tytuł Sponsora Fundacji:

1. osobie fizycznej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji kwoty w wysokości co najmniej 1.000 zł i wyraziła zgodę na nadanie jej tego tytułu,
2. osobie prawnej i jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji co najmniej 10.000 zł i wyraziła zgodę na nadanie jej tego tytułu.

§ 14

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

a) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,
b) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12. B,
c) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,
d) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
e) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach – 47.19.Z,
g) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z,
h) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – 73.12.C

§ 15

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Władze Fundacji

§ 16

1. Władzami fundacji są:

a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 17

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch do maksymalnie sześciu członków powoływanych i odwoływanych indywidualnie przez Fundatora.
3. Członkowie Rady Fundacji:

1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.

4. Powołanie do Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony, zaś mandat członka Rady Fundacji wygasa z chwilą odwołania, śmierci albo złożenia rezygnacji przez Członka Rady Fundacji.

5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

6.Fundator może być członkiem Rady Fundacji.

7. Rada Fundacji jest organem kolegialnym, jednak w drodze podjętej uchwały może upoważnić członków Rady Fundacji do przeprowadzenia określonej czynności.

§ 18

Do zadań Rady należy:

1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
2. Kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Zarządu Fundacji.
3. Realizacja pozostałych uprawnień wynikających z postanowień niniejszego statutu.

§ 19

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Uchwały Rady Fundacji mogą być także podejmowane w trybie obiegowym, tj. w formie pisemnej, w tym za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej, w ten sposób, że treść uchwały zostanie dostarczona poszczególnym członkom Rady i złożą oni swoje podpisy pod uchwałą, bądź prześlą swoje głosy do siedziby Fundacji w formie pisemnej za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej.
5. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
6. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
7. Udział osób wymienionych w pkt. 6. w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

Zarząd Fundacji

§ 20

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.
2. Członkiem Zarządu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba nie będąca skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
4. Fundator nie może pełnić funkcji Prezesa ani Członka Zarządu.
5. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
6. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa z chwilą odwołania, śmierci albo złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu Fundacji.
7. Fundator powołuje Prezesa Zarządu spośród Członków Zarządu.
8. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje w sprawach, w których nadano mu wyłączne kompetencje na podstawie przepisów prawa,ustalonego Regulaminu, treści przyjętego Statutu Fundacji oraz innych obowiązujących Zarząd dokumentów.
4. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, realizowanie jej celów statutowych,
c) uchwalanie regulaminów,
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,
h) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej,
i) nadawanie tytułu Sponsora Fundacji.

5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do wykonywania wyodrębnionej sfery spraw Fundacji.

§ 22

1. Za wykonywanie funkcji członka zarządu zarówno pełniącego rolę Prezesa jak i Członka, członkowie zarządu nie pobierają wynagrodzenia.

Sposób Reprezentacji

§ 23

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo każdy Członek Zarządu.

Zmiana Statutu

§ 24

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji, które dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.

Połączenie z inną fundacją

§ 25

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 26

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.

Likwidacja Fundacji

§ 27

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

§ 28

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 29

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Marcin Kostecki
Fundator

Dane Fundacji

Fundacja Mam serce
ul. Indiry Gandhi 35/302
02-776 Warszawa

KRS: 0000362564
NIP: 5213581779
REGON: 142538086

KONTA BANKOWE
SANTANDER BANK:
PL: 44 1090 1043 0000 0001 4778 3730
MILLENNIUM BANK:
PL: 26 1160 2202 0000 0001 6899 7325
EUR: PL23 1160 2202 0000 0001 7599 1564
USD: PL50 1160 2202 0000 0001 7599 1660
SWIFT: BIGBPLPW

Zapisz się do newslettera