KRS: 0000362564 | NR KONTA: 44 1090 1043 0000 0001 4778 3730
KRS: 0000362564 | NR KONTA: 44 1090 1043 0000 0001 4778 3730

Szansa na samodzielność – rehabilitacja społeczna dzieci i młodzieży

Cel: Rehabilitacja społeczna
Zebraliśmy: 338 391

Opis projektu

UWAGA!

15.05.2023r.

Rozpoczynamy rekrutację pracowników do projektu PFRON

Fundacja Mam serce zatrudni pracowników do realizacji projektu „Szansa na samodzielność – rehabilitacja społeczna dzieci i młodzieży” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i własnych.

W związku z powyższym poszukujemy na terenie całego kraju:

 • Fizjoterapeutów
 • Asystentów osób niepełnosprawnych
 • Psychologów lub trenerów rozwoju osobistego – coachów
 • Dietetyków
 • Logopedów

Fizjoterapeuta – trener domowej rehabilitacji społecznej

Praca będzie polegała na prowadzeniu indywidualnych zajęć z zakresu domowej rehabilitacji społecznej z uczestnikami projektu / beneficjentami Fundacji Mam Serce/ przy udziale rodziców/opiekunów w miejscu zamieszkania uczestnika zgodnie z ustalonym dla beneficjenta indywidualnym planem działania oraz harmonogramem.

Wymagania:

 • Ukończone szkolenia z zakresu fizjoterapii
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi w tym z niepełnosprawnością sprzężoną

Warunki pracy:

 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub samozatrudnienie
 • Okres zatrudnienia od czerwca 2023 do 15.03.2024
 • Limit zajęć: 72 godziny na każdego beneficjenta
 • Warunki finansowe: 108 zł brutto za godzinę pracy, zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów

Psycholog/trener rozwoju osobistego – coach

Praca będzie polegała na prowadzeniu indywidualnych zajęć z zakresu treningu rozwoju osobistego lub wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu zgodnie z ustalonym przez obie strony harmonogramem.

Wymagania:

 • Ukończone studia magisterskie lub licencjackie o specjalności psychologia lub studia społeczne oraz studia podyplomowe lub kurs na kierunku coaching lub trener rozwoju osobistego
 • Doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą będzie dodatkowym atutem

Warunki pracy:

 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub samozatrudnienie
 • Okres zatrudnienia od czerwca 2023 do 15.03.2024
 • Limit zajęć: 20 godzin na każdego beneficjenta
 • Warunki finansowe: 110 zł brutto brutto za godzinę pracy, zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów

Dietetyk

Praca będzie polegała na prowadzeniu indywidualnych zajęć z zakresu treningu żywieniowego zgodnie z ustalonym przez obie strony harmonogramem. Dietetyk będzie uczył chorych sporządzania jadłospisów i samodzielnego wykonywania posiłków oraz zasad suplementacji. Opracuje formy żywienia adekwatne do stanu zdrowia uczestnika.

Wymagania:

 • Ukończone studia magisterskie lub licencjackie o specjalności dietetyka kliniczna
 • Doświadczenie w pracy z chorymi dziećmi i młodzieżą będzie dodatkowym atutem

Warunki pracy:

 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub samozatrudnienie
 • Okres zatrudnienia od czerwca do 15.03.2024
 • Limit zajęć: 10 godzin na każdego beneficjenta
 • Warunki finansowe: 90 zł brutto za godzinę pracy, zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów

Logopeda

Praca będzie polegała na prowadzeniu indywidualnych zajęć z zakresu wsparcia logopedycznego dla uczestników projektu zgodnie z ustalonym przez obie strony harmonogramem.

Wymagania:

 • Ukończone studia magisterskie lub licencjackie na kierunku pedagogiki ze specjalizacją logopedyczną
 • Doświadczenie w pracy z chorymi dziećmi i młodzieżą będzie dodatkowym atutem

Warunki pracy:

 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub samozatrudnienie
 • Okres zatrudnienia od czerwca do 15.03.2024
 • Limit zajęć: 20 godzin na każdego beneficjenta
 • Warunki finansowe: 90 zł brutto brutto za godzinę pracy, zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów

Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej będzie pracował w domu beneficjenta lub innym uzgodnionym miejscu, zgodnie z grafikiem, w wymiarze średnio 24 godziny miesięcznie. Do zadań asystenta będzie należało m. in. wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych, wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem adekwatnie do wieku beneficjenta.

Wymagania:

 • Absolwenci szkół o profilu „asystent osoby niepełnosprawnej” lub „opiekun osoby niepełnosprawnej” lub osoby z udokumentowanym doświadczeniem w świadczeniu usług opiekuńczych lub w pracy z osobami niepełnosprawnymi lub osoby przeszkolone w zakresie świadczenia usług opiekuńczych
 • Osoby rzetelne, uczciwe i empatyczne
 • Od osób zatrudnionych na stanowisku asystenta wymagane jest zaświadczenia o niekaralności

Warunki pracy:

 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub samozatrudnienie
 • Okres zatrudnienia od czerwca do 15.03.2024
 • Limit zajęć: 240 godzin na każdego beneficjenta
 • Warunki finansowe: 35 zł brutto za godzinę pracy, zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów

Zgłoszenia kandydatur

Zgłoszenia przyjmowane są do 24.05.2023 r.

Link do karty zgłoszeniowej 

Wymagane dokumenty:

CV, kopia dyplomu ukończenia studiów, certyfikaty ze szkoleń, zaświadczenie o niekaralności w przypadku asystentów osób niepełnosprawnych, kwestionariusz osobowy pracownika projektu do pobrania.

Kamila Bayindir: kamila.bayindir@mam-serce.org, tel. 690 023 930

Fundacja zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.


Przedłużamy termin rekrutacji do projektu do dnia 08.05.2023 r.


Uwaga, ruszamy! Projekt Fundacji o nazwie „Szansa na samodzielność – rehabilitacja społeczna dzieci i młodzieży” zgłoszony w ramach konkursu „Działamy razem”, uzyskał pozytywną ocenę komisji oraz decyzję o dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 13 kwietnia 2023 r. rozpoczynamy rekrutację uczestników. Projekt ten jest realizowany ze środków PFRON oraz własnych. Zajęcia w ramach naszego projektu będą się odbywać od maja 2023 do marca 2024 r. na terenie całej Polski.

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym również z niepełnosprawnością sprzężoną, do 18 roku życia.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu zintegrowanych działań z zakresu rehabilitacji społecznej dla 30 uczestników, realizowanej w formie:

1) Treningu domowej rehabilitacji

Termin realizacji: od maja 2023 do marca 2024.
Liczba godzin wsparcia: średnio 6-7 godzin miesięcznie dla każdego uczestnika, łączny limit 72 godzin dla każdego uczestnika w całym okresie realizacji projektu.
Zajęcia są realizowane przez uczestników projektu przy udziale fizjoterapeutów.
Limit uczestników – 30 osób.

2) Wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej

Termin realizacji: od maja 2023 do marca 2024.
Liczba godzin wsparcia: średnio 240 godzin w trakcie całego projektu – średnio 22 godziny w miesiącu.
Zajęcia będą realizowali asystenci osób niepełnosprawnych . Dotyczy ograniczonej liczby uczestników, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia.
Limit uczestników – 5 osób.

3) Wsparcia logopedycznego

Termin realizacji: od czerwca 2023 do marca 2024.
Liczba godzin wsparcia: średnio 20 godzin w trakcie całego projektu – średnio 2 godziny w miesiącu.
Zajęcia będą realizowane przez logopedów. Dotyczy ograniczonej liczby uczestników, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia.
Limit uczestników – 5 osób.

4) Wsparcia dietetycznego

Termin realizacji: od czerwca 2023 do marca 2024.
Liczba godzin wsparcia: 10 godzin w trakcie całego projektu – średnio 1 godziny w miesiącu.
Zajęcia będą realizowali dietetycy. Dotyczy ograniczonej liczby uczestników, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia.
Limit uczestników – 5 osób.

5) Treningu rozwoju osobistego

Termin realizacji: od czerwca 2023 do marca 2024.
Liczba godzin wsparcia: średnio 20 godzin w trakcie całego projektu.
Zajęcia będą realizowane przez psychologa lub coacha.
Dotyczy ograniczonej liczby uczestników, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia.
Limit uczestników – 5 osób.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

Do projektu zapraszamy:
beneficjentów Fundacji Mam serce z całej Polski, dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności,

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie kompletu dokumentów:

karty zgłoszeniowej uczestnika oraz kopii aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o niepełnosprawności, w formie zgłoszenia online na adres: projekty@mam-serce.org,
a następnie, po zakwalifikowaniu do projektu, przesłanie go w oryginale do biura projektu pocztą tradycyjną.

O przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria:

 1. Przesłanie prawidłowo wypełnionego, podpisanego i kompletnego zgłoszenia (niezbędny warunek formalny)
 2. Data przyjęcia zgłoszenia, przy czym w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które są beneficjentami Fundacji Mam serce, zmagają się z niepełnosprawnością oraz niepełnosprawnością sprzężoną.
 3. Ze względu na trudną logistykę projektu oraz wytyczne z PFRON oprócz kolejności zgłoszeń o przyjęciu do projektu decydować będzie również możliwość jego realizacji.
 • Do projektu przyjęte zostaną osoby, dla których w pobliżu ich miejsca zamieszkania zostaną zrekrutowani posiadający odpowiednie kwalifikacje fizjoterapeuci, którzy zadeklarują możliwość pracy z danym beneficjentem.
 • Zgodnie z regulaminem konkursu PFRON podczas kwalifikacji uczestników Fundacja Mam serce musi zapewnić udział beneficjentów ostatecznych z co najmniej czterech województw, zaś maksymalny procentowy wskaźnik udziału uczestników z danego województwa nie będzie mógł przekroczyć 60% ogółu.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zostaną zamieszczone na liście rezerwowej. Kwalifikacja do uczestnictwa z listy rezerwowej jest możliwa po zwolnieniu miejsca w projekcie z powodu rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika.

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.

W związku z odwołaniem stanu epidemii w dniu 16 maja 2022 r. oraz ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze RP w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od 16 maja 2022 r. orzeczenia, których ważność została przedłużona na mocy art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Źródło: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1393,przedluzenie-waznosci-orzeczen-o-niepelnosprawnosci-i-stopniu-niepelnosprawnosci-w-okresie-stanu-zagrozenia-epidemicznego

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą karty zgłoszeniowej:

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU word, pdf

Adres do wysyłania zgłoszeń:

projekty@mam-serce.org

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 kwietnia 2023 r.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt Fundacji Mam serce „Szansa na samodzielność – rehabilitacja społeczna dzieci i młodzieży” jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji: 1 kwietnia 2023–31 marca 2024

Kwota dofinansowania z PFRON: 338 391 zł

Koordynator projektu: Kamila Bayindir

Kontakt: 690 023 930

e-mail: projekty@mam-serce.org, kamila.bayindir@mam-serce.org

strona: www.mam-serce.org

Polityka przetwarzania danych osobowych

Serdecznie zapraszamy!

 

Harmonogram projektu

listopad 2022

11.2022 - złożenie wniosku

marzec 2023

03.2023 - uzyskanie pozytywnej opinii merytorycznej

kwiecień-czerwiec 2023

04-06.2023 - rekrutacja kadry i uczestników

maj-czerwiec 2023

05-06.2023 - badanie potrzeb zakwalifikowanych uczestników - ankieta wstępna. Sporządzanie indywidualnych planów działania

czerwiec 2023-marzec 2024

06.2023-03.2024 - udzielenie wsparcia w zakresie treningu domowej rehabilitacji społecznej, asystencji, logopedii, dietetyka, trenera rozwoju osobistego

marzec 2024

03.2024 - ewaluacja projektu

Projekt współfinansowany przez

Kwota dofinansowania

Zapisz się do newslettera