KRS: 0000362564 | NR KONTA: 44 1090 1043 0000 0001 4778 3730
KRS: 0000362564 | NR KONTA: 44 1090 1043 0000 0001 4778 3730

Zasady działania

RODZAJE POMOCY ŚWIADCZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ MAM SERCE

Celem Fundacji jest pomoc podopiecznym w zakresie wskazanym w Statucie, związanym z ochroną zdrowia i ratowania życia dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Przedmiotem pomocy jest wsparcie finansowe obejmujące wydatki w następujących obszarach:

 1. diagnostyka, leczenie oraz rehabilitacja, nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym;
 2. leczenie specjalistyczne bezpośrednio związane z ratowaniem życia, w tym zabiegi operacyjne w kraju i za granicą nie podlegające refundacji na zasadach ogólnych;
 3. produkty ratujące życie, nie podlegające refundacji na zasadach ogólnych;
 4. pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w tym również pobyt jednego opiekuna – w przypadku dzieci lub osoby, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma wskazane konieczność pomocy osoby trzeciej;
 5. zakup leków, sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego do użytku domowego w części nie objętej refundowaniem przez instytucje ubezpieczenia społecznego lub PFRON.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY

 1. Pomocą objęte są dzieci w wieku od 0 do 18 lat.
 2. Pomoc udzielana jest dzieciom, których rodzice/opiekunowie prawni pozostają w wyjątkowo trudnych warunkach materialnych, niepozwalających na udźwignięcie kosztów leczenia. Celowość pomocy musi wynikać z zaleceń lekarza.
 3. Każda osoba może się starać o uzyskanie pomocy z Fundacji na okres do 2 lat. Fundacja dopuszcza udzielenie pomocy na dłuższy okres jedynie w przypadku zbiórki 1% podatku.
 4. Osoba starająca się uzyskać pomoc z Fundacji jest zobowiązana przesłać w formie listu tradycyjnego lub e-maila pismo zawierające następujące informacje: cel zbiórki na rzecz dziecka, opis choroby wraz z przebiegiem leczenia, koszty leczenia, sytuacja materialno-bytowa rodziców/opiekunów prawnych dziecka, środki zgromadzone w innych fundacjach, dane kontaktowe: telefon, adres, e-mail.
 5. Po spełnieniu warunku określonego w pkt. 4. i wstępnej pozytywnej decyzji Zarządu rodzice/opiekunowie prawni dziecka otrzymują od Fundacji dokumenty, które powinni niezwłocznie przesłać drogą pocztową na adres Fundacji.

SPOSÓB UDZIELANIA POMOCY

 1. Fundacja działa aktywnie na rzecz podopiecznego, pozyskując darczyńców i sponsorów.
 2. Środki ze zbiórek publicznych, darowizn osób fizycznych i prawnych oraz z innych form działalności statutowej Fundacji przeznaczone na pomoc konkretnemu dziecku są w 100% przekazywane na rzecz tego podopiecznego. Fundacja nie pobiera żadnych prowizji.
 3. Informacje o wysokości wpłaconych darowizn na rzecz podopiecznego są na bieżąco podawane na stronie internetowej Fundacji. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), Fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców.
 4. Fundacja dopuszcza prowadzenie równoległej zbiórki przez rodziców/opiekunów podopiecznego we własnym zakresie i własnymi środkami poprzez indywidualne apele kierowane do określonego adresata. Wszelkie wpłaty wynikające z działań rodziców powinny być kierowane na konto bankowe Fundacji Mam serce. Ponadto rodzice/opiekunowie prawni przed rozpoczęciem takich działań zobowiązani są poinformować o tym Zarząd Fundacji.
 5. Fundacja wyraża również zgodę na prowadzenie zbiórki przez inne Fundacje pod warunkiem, że będzie na bieżąco i uczciwie informowana o rezultatach wszystkich tych zbiórek oraz że konto w Fundacji Mam serce będzie kontem oficjalnym, podawanym na stronie internetowej dziecka, profilu na Facebooku (w przypadku, jeśli podopieczny takie posiada) i w innych internetowych lub papierowych (ulotki, plakaty) źródłach.
 6. Z chwilą zgromadzenia dla podopiecznego całej potrzebnej kwoty, Fundacja w trybie niezwłocznym kończy zbiórkę na rzecz tego podopiecznego i umieszcza odpowiednią informację na swojej stronie internetowej.
 7. Jeśli, pomimo oficjalnego zakończenia zbiórki, nastąpią dalsze wpłaty na rzecz podopiecznego, zostaną one rozdysponowane decyzją Zarządu na innych podopiecznych Fundacji, na cel zbliżony do woli darczyńcy.
 8. Fundacja zastrzega sobie prawo do wypłacania środków finansowych wyłącznie do szpitala, ośrodka rehabilitacyjnego, sprzedawcy sprzętu medycznego, apteki na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na Fundację. Fundacja nie przekazuje środków na prywatne konta bankowe rodziców/opiekunów dziecka.

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Fundacji Mam serce.

Dane Fundacji

Fundacja Mam serce
ul. Indiry Gandhi 35/302
02-776 Warszawa

KRS: 0000362564
NIP: 5213581779
REGON: 142538086

KONTA BANKOWE
SANTANDER BANK:
PL: 44 1090 1043 0000 0001 4778 3730
MILLENNIUM BANK:
PL: 26 1160 2202 0000 0001 6899 7325
EUR: PL23 1160 2202 0000 0001 7599 1564
USD: PL50 1160 2202 0000 0001 7599 1660
SWIFT: BIGBPLPW

Zapisz się do newslettera