Podaruj Oldze sprawne dłonie!

Olga Blania, 3 lata
Czas zbiórki: 20.12.2022trwa
Cel: operacja rąk
Koszt: 299 920
Czas zbiórki: 20.12.2022 – trwa
Koszt: 299 920
22%
22%
Mamy już 66 047,88
Potrzebujemy  299 920
 • English version

  AKTUALIZACJA

  11.04.2023 r. Pojawiła się nowa szansa dla Olgi. Dziewczynka jest po konsultacji u doktora Paley’a w Paley European Institute w Warszawie. Pan doktor, światowej sławy specjalista, chce się podjąć operacji jej dłoni! Termin został wyznaczony na początek września 2023 r. Dr Paley zaproponował rozwiązanie, które nie zwiększy wprawdzie zakresu rotacyjnego ruchu, ale umożliwi aktywność dłoni zbliżoną do tej, którą mają zdrowe dzieci! Kwota, którą musimy zapłacić, jest dużo wyższa niż początkowy kosztorys. Wierzymy jednak, że jest to najlepsze rozwiązanie dla Olgi! Koszt takiej operacji dla obu dłoni to 299 920 zł. To ogromna kwota, a czasu jest mało. Pomóżcie, bo bez Was się nie uda!


  Olga ma 3 latka, jest rezolutną, wesołą i pełną życia dziewczynką. Jej chęci poznawania świata są nieograniczone! Jednak możliwości eksplorowania go niestety tak… Córeczka urodziła się z wrodzoną wadą obu kończyn górnych, a dokładnie z podłużnym zniekształceniem zmniejszającym kości promieniowe. Skutkuje to brakiem możliwości rotacji dłoni, kości rosną nieprawidłowo, z czasem mogą ograniczać pracę całej ręki i zaburzyć funkcjonowanie łokci.

  Niepewność

  Kiedy ujrzeliśmy córeczkę zaraz po urodzeniu, oprócz ogromnej miłości pojawił się też niepokój. Lewa rączka Olgi wyglądała bardzo nienaturalnie, jakby była skręcona. Czuliśmy, że coś jest nie tak. Natychmiast zgłosiliśmy lekarzom swoje obawy. Jednak nikt nie brał ich na poważnie. Nieustannie uspokajano nas: „córka ma jeszcze czas”, „rozrusza się”, „przesadzacie”, „poćwiczcie trochę rękę i będzie dobrze”. Mimo, że nie posiadamy wiedzy medycznej, te słowa wcale nas nie uspokajały, gdyż wiedzieliśmy, że naszej dziewczynce coś dolega. Problem zaczął się pogłębiać, gdy Olgunia chciała raczkować, robiła to z nienaturalnie ułożonymi rączkami lub tylko na łokciach! Byliśmy już pewni, że nie przesadzamy, a Olga potrzebuje pomocy.

  Diagnoza

  Diagnozę udało się uzyskać, kiedy córka miała 2 latka, do tego czasu wciąż pukaliśmy od jednych drzwi do drugich, a każdy lekarz miał zupełnie inną opinię… Potem, kiedy chcieliśmy znaleźć rozwiązanie, które pomoże naszej dziewczynce, było jeszcze gorzej… W Polsce lekarze proponowali różne, często sprzeczne opcje: „potrzebna inwazyjna operacja, łamiemy kości, ustawimy na nowo” „nie operujcie niczego, nie dajcie eksperymentować na swoim dziecku”. Nie mogąc się na nie zgodzić, zaczęliśmy szukać ratunku za granicą. W niemieckiej klinice ortopedycznej w Aschau zaproponowano nam mało inwazyjną, ale bardzo skuteczną operację – rozdzielenie kości oraz wstawienie metalowej blaszki, aby zapobiegać zrostom. Nie naprawi to w pełni rąk Olguni, ale pozwoli jej w przyszłości na dużo większą sprawność.

  Na ratunek

  Kiedy patrzymy na Olgę, wygląda na zdrową i sprawną dziewczynkę, nie widać po niej choroby i cierpienia. To błogosławieństwo, ale też udręka, bo kto zechce pomóc „zdrowemu” dziecku? Kiedy jednak spędzimy razem dłuższą chwilę, zobaczymy, jak wiele barier stawiają przed nią chore rączki – już teraz nie może bawić się jak jej rówieśnicy: lepić z plasteliny, malować, klaskać w dłonie, pisać na klawiaturze. Z czasem nie będzie mogła wykonywać wielu innych czynności. A przecież jest rozwiązanie tego problemu i Olga może być w pełni sprawna! Który rodzic nie zrobiłby wszystkiego dla swojego dziecka? Nas od tego wszystkiego dzieli tylko ogromna kwota 299 920 zł. Dla naszej rodziny bariera, której sami nie damy rady pokonać. Proszę, podajcie nam swoją pomocną dłoń i uratujcie rączki naszej Olgi!

  Mira i Łukasz, rodzice


  PRZEKAŻ 1,5% NA OPERACJE OLGI! Wypełnij tradycyjny druk PIT lub uzupełnij formularz online.

  KRS: 0000362564
  Cel szczegółowy: Olga Blania  English version

  Help treat Olga’s hands!

  UPDATE

  07.02.2023. Another chance presented itself to Olga. The girl had a consultation at the Paley European Institute in Warsaw. Doctors proposed a solution that would not increase the range of rotational movement but would enable hand function similar to that of healthy children. The cost of such an operation for both hands is PLN 299 920 ( EUR 64 233 )


  Olga is a 3-year-old little girl. She is plucky, happy and full of live. Her desire to discover the world is unlimited. However, her ability to explore the world unfortunately is…. She was born with a congenital anomaly affecting both of her arms – a condition called radial club hand (radial dysplasia), where the radius bones in the arms are underdeveloped, causing the hands to be bent towards the body. This results in inability to rotate the hand, the bones growing incorrectly, and over time it can limit the function of the entire arm and disrupt the functioning of the elbows.

  Doubt

  When we saw our daughter right after she was born, apart from great love, there was also concern. Olga’s left hand looked very unnatural, as if it was twisted. We felt something was wrong. We immediately reported our concerns to the doctors. However, no one took them seriously. We were constantly reassured: „there is still time”, “your daughter will outgrow this” “you’re exaggerating”, „exercise her hand a bit and she’ll be fine”. Although we do not have medical knowledge, these words did not reassure us at all, because we knew that something was wrong with our little girl. The problem began to worsen when Olgunia started to crawl, she did it with unnaturally bent arms or only on her elbows! We were sure that we were not overreacting, and Olga needs help.

  Diagnosis

  We managed to get the diagnosis when our daughter was 2 years old, until then we kept knocking on one door after another, and each doctor had a completely different opinion … Then, when we tried to find a solution that would help our girl, it was even worse … In Poland, doctors suggested various, often contradictory options: „an invasive operation is needed, we will break the bones, then reset them correctly”, „don’t operate on anything, don’t let your child be experimented on”. Unable to agree on any of them, we started looking for help abroad. At the German orthopedic clinic in Aschau, we were offered a minimally invasive but very effective operation involving bone separation and insertion of a metal plate to prevent fusion. It wouldn’t fully fix Olgunia’s hands, but it would allow her to be much more dexterous in the future.

  Help

  When you first look at Olga, she looks like a fit and healthy girl, there is no sign of illness or suffering. It is a blessing, but also a curse, because who would want to help a „healthy” child? However, as you spend more time with her, you will see how many barriers her sick hands put in front of her – she can no longer play like her peers: model with plasticine, paint, clap her hands, use the keyboard. Over time, she will not be able to do many other activities. And yet there is a solution to this problem and Olga can be treated! What parent wouldn’t do everything they can for their child? We are only separated from all this by a huge amount of money – 299 920 PLN in total. For our family, it is a hurdle that we cannot overcome on our own. Please give us your helping hand and save our Olga’s hands! Mira and Lukasz, Olga’s parents.

  DONATION:

  Account number in EUR: PL23 1160 2202 0000 0001 7599 1564

  Account number in USD: PL50 1160 2202 0000 0001 7599 1660
  SWIFT/BIC: BIGBPLPW
  Transfer title: Olga Blania


Słowa wsparcia

 1. Milena Zweryfikowany

  Ozdoba do włosów

 2. Anonimowy Darczyńca Zweryfikowany

  Powodzenia!

 3. Anonimowy Darczyńca Zweryfikowany

  Powodzenia!!!

 4. Anonimowy Darczyńca Zweryfikowany

  Powodzenia!!!

 5. Paulina Zweryfikowany

  Poduszka kotek.
  Powodzenia Maleńka!

 6. Artur Zweryfikowany

  Saszetka

 7. Karo Zweryfikowany

  Tulę mocno 🖤

  Aukcja: filodendron

 8. Katarzyna Zweryfikowany

  Kwiatek

 9. Lena Zweryfikowany

  😘koszyczek

 10. Ania Zweryfikowany

  Miod wielokwiatowy

Dodaj słowa wsparcia

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

22%
22%
Mamy już 66 047,88
Potrzebujemy  299 920

Wpłaty: 530

Paweł 03.06.2023 22:56
50
Anonimowy Darczyńca 03.06.2023 22:42
50
Anonimowy Darczyńca 03.06.2023 22:39
30
Witold 03.06.2023 15:00
50
Anonimowy Darczyńca 03.06.2023 12:22
X

Słowa wsparcia

 1. Milena Zweryfikowany

  Ozdoba do włosów

 2. Anonimowy Darczyńca Zweryfikowany

  Powodzenia!

 3. Anonimowy Darczyńca Zweryfikowany

  Powodzenia!!!

 4. Anonimowy Darczyńca Zweryfikowany

  Powodzenia!!!

 5. Paulina Zweryfikowany

  Poduszka kotek.
  Powodzenia Maleńka!

 6. Artur Zweryfikowany

  Saszetka

 7. Karo Zweryfikowany

  Tulę mocno 🖤

  Aukcja: filodendron

 8. Katarzyna Zweryfikowany

  Kwiatek

 9. Lena Zweryfikowany

  😘koszyczek

 10. Ania Zweryfikowany

  Miod wielokwiatowy

Dodaj słowa wsparcia

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *