Podaruj Oldze sprawne dłonie!

Olga Blania, 3 lata
Czas zbiórki: 20222023
Czas zbiórki: 2022 – 2023

Dzięki Wam zebraliśmy
241 516,40 PLN

Olga Blania dziękuje z całego serca
 • 01.12.2023 r. Dzisiaj odbyła się operacja Olguni w Instytucie Paley’a. dr Paley powiedział, że udało się uzyskać pełen wyprost w łokciu, co oznacza, że zrobiono więcej niż było w planie! Przed Olgą intnsywna rehanilitacja pooperacyjna, trzymamy mocno kciuki!

  W SUMIE PRZEKAZALIŚMY:

  Operacje dłoni w Paley European Institute w Warszawie (2023)

  193 161 zł

  Konsultacje lekarskie

  3 050 zł
 • English version
  Deutsche Version

  AKTUALIZACJA

  01.12.2023 r. Dzisiaj odbyła się operacja Olguni w Instytucie Paley’a. dr Paley powiedział, że udało się uzyskać pełen wyprost w łokciu, co oznacza, że zrobiono więcej niż było w planie! Przed Olgą intnsywna rehanilitacja pooperacyjna, trzymamy mocno kciuki!

  17.10.2023 r. Drużyno Olgi, nasza bohaterka dzielnie się trzyma i robi wszystko, by w zdrowiu doczekać do grudniowej operacji! Instytut Paleya, poinformował nas, że Olgę, po grudniowej operacji, będzie czekał jeszcze jeden dodatkowy zabieg, który musi się odbyć do roku od pierwszej operacji. Otrzymaliśmy już kosztorys na 24 488 zł, dlatego o taką kwotę zwiększamy licznik zbiórki. Dziękujemy, że jesteście z nami!

  29.08.2023 r. Nasi Drodzy, mamy dla Was dziś dwie wiadomości – dobrą i złą. Dobra jest taka, że dzięki Waszemu zaangażowaniu, ogromowi pracy, wielkim sercom udało nam się wpłacić kwotę do Paley’a, która zagwarantowała nam operację! Nie jest to jednak całość potrzebna do tego, żeby operacja się odbyła więc wciąż zbieramy, szczególnie, że dowiedzieliśmy się, że po operacji Olgunię będzie czekał jeszcze jeden zabieg operacyjny, dodatkowo płatny, oraz intensywna rehabilitacja…. Mamy niestety też tą złą wiadmość, Olga ze względu na stan zdrowia (zachorowała na zapalenie płuc ), nie została dopuszczona do operacji we wrześniu. Udało się przełożyć jej termin na grudzień. Musimy mocno trzymać kciuki za zdrowie naszej małej bohaterki!

  28.07.2023 r. Operacja Olgi zaplanowana jest na początek września, zaliczka już zapłacona! Jednak czasu do zebrania reszty środków już prawie nie ma… Olga jest po konsultacjach z osteopatą, który potwierdził, że przekładanie operacji na późniejszy termin będzie miało dramatyczny wpływ na jej zdrowie! Przez nieprawidłowe używanie rąk, barki Olgi są obciążone tak bardzo, że jej plecy pokryte są popękanymi naczynkami krwionośnymi. Olga ma dopiero 3,5 roku a jej mięśnie i powięzi są nienaturalnie skręcone do środka. Zatrzymać to może tylko pilna operacja rączek. Jesteśmy już tak blisko celu, to musi się udać! Prosimy z całego serca o pomoc.

  11.04.2023 r. Pojawiła się nowa szansa dla Olgi. Dziewczynka jest po konsultacji u doktora Paley’a w Paley European Institute w Warszawie. Pan doktor, światowej sławy specjalista, chce się podjąć operacji jej dłoni! Termin został wyznaczony na początek września 2023 r. Dr Paley zaproponował rozwiązanie, które nie zwiększy wprawdzie zakresu rotacyjnego ruchu, ale umożliwi aktywność dłoni zbliżoną do tej, którą mają zdrowe dzieci! Kwota, którą musimy zapłacić, jest dużo wyższa niż początkowy kosztorys. Wierzymy jednak, że jest to najlepsze rozwiązanie dla Olgi! Koszt takiej operacji dla obu dłoni to 299 920 zł. To ogromna kwota, a czasu jest mało. Pomóżcie, bo bez Was się nie uda!


  Olga ma 3 latka, jest rezolutną, wesołą i pełną życia dziewczynką. Jej chęci poznawania świata są nieograniczone! Jednak możliwości eksplorowania go niestety tak… Córeczka urodziła się z wrodzoną wadą obu kończyn górnych, a dokładnie z podłużnym zniekształceniem zmniejszającym kości promieniowe. Skutkuje to brakiem możliwości rotacji dłoni, kości rosną nieprawidłowo, z czasem mogą ograniczać pracę całej ręki i zaburzyć funkcjonowanie łokci.

  Niepewność

  Kiedy ujrzeliśmy córeczkę zaraz po urodzeniu, oprócz ogromnej miłości pojawił się też niepokój. Lewa rączka Olgi wyglądała bardzo nienaturalnie, jakby była skręcona. Czuliśmy, że coś jest nie tak. Natychmiast zgłosiliśmy lekarzom swoje obawy. Jednak nikt nie brał ich na poważnie. Nieustannie uspokajano nas: „córka ma jeszcze czas”, „rozrusza się”, „przesadzacie”, „poćwiczcie trochę rękę i będzie dobrze”. Mimo, że nie posiadamy wiedzy medycznej, te słowa wcale nas nie uspokajały, gdyż wiedzieliśmy, że naszej dziewczynce coś dolega. Problem zaczął się pogłębiać, gdy Olgunia chciała raczkować, robiła to z nienaturalnie ułożonymi rączkami lub tylko na łokciach! Byliśmy już pewni, że nie przesadzamy, a Olga potrzebuje pomocy.

  Diagnoza

  Diagnozę udało się uzyskać, kiedy córka miała 2 latka, do tego czasu wciąż pukaliśmy od jednych drzwi do drugich, a każdy lekarz miał zupełnie inną opinię… Potem, kiedy chcieliśmy znaleźć rozwiązanie, które pomoże naszej dziewczynce, było jeszcze gorzej… W Polsce lekarze proponowali różne, często sprzeczne opcje: „potrzebna inwazyjna operacja, łamiemy kości, ustawimy na nowo” „nie operujcie niczego, nie dajcie eksperymentować na swoim dziecku”. Nie mogąc się na nie zgodzić, zaczęliśmy szukać ratunku za granicą. W niemieckiej klinice ortopedycznej w Aschau zaproponowano nam mało inwazyjną, ale bardzo skuteczną operację – rozdzielenie kości oraz wstawienie metalowej blaszki, aby zapobiegać zrostom. Nie naprawi to w pełni rąk Olguni, ale pozwoli jej w przyszłości na dużo większą sprawność.

  Na ratunek

  Kiedy patrzymy na Olgę, wygląda na zdrową i sprawną dziewczynkę, nie widać po niej choroby i cierpienia. To błogosławieństwo, ale też udręka, bo kto zechce pomóc „zdrowemu” dziecku? Kiedy jednak spędzimy razem dłuższą chwilę, zobaczymy, jak wiele barier stawiają przed nią chore rączki – już teraz nie może bawić się jak jej rówieśnicy: lepić z plasteliny, malować, klaskać w dłonie, pisać na klawiaturze. Z czasem nie będzie mogła wykonywać wielu innych czynności. A przecież jest rozwiązanie tego problemu i Olga może być w pełni sprawna! Który rodzic nie zrobiłby wszystkiego dla swojego dziecka? Nas od tego wszystkiego dzieli tylko ogromna kwota 299 920 zł. Dla naszej rodziny bariera, której sami nie damy rady pokonać. Proszę, podajcie nam swoją pomocną dłoń i uratujcie rączki naszej Olgi!

  Mira i Łukasz, rodzice


  PRZEKAŻ 1,5% NA OPERACJE OLGI! Wypełnij tradycyjny druk PIT lub uzupełnij formularz online.

  KRS: 0000362564
  Cel szczegółowy: Olga Blania


  English version

  Help treat Olga’s hands!

  UPDATE

  28.7.2023. Olga’s surgery is scheduled for early September. There is almost no time to collect sufficient funds. Olga after consulting with an osteopath, who stated that postponing the operation to a later date would have a dramatic impact on the child’s health. Due to the incorrect use of her hands, Olga’s shoulders are so strained that her back is covered with broken blood vessels. Olga is only 3.5 years old and her muscles and fascia are unnaturally twisted inwards. Only urgent hand surgery can stop it. Parents, Friends and Acquaintances are begging for any help!

  07.02.2023. Another chance presented itself to Olga. The girl had a consultation at the Paley European Institute in Warsaw. Doctors proposed a solution that would not increase the range of rotational movement but would enable hand function similar to that of healthy children. The cost of such an operation for both hands is PLN 299 920 ( EUR 64 233 )


  Olga is a 3-year-old little girl. She is plucky, happy and full of live. Her desire to discover the world is unlimited. However, her ability to explore the world unfortunately is…. She was born with a congenital anomaly affecting both of her arms – a condition called radial club hand (radial dysplasia), where the radius bones in the arms are underdeveloped, causing the hands to be bent towards the body. This results in inability to rotate the hand, the bones growing incorrectly, and over time it can limit the function of the entire arm and disrupt the functioning of the elbows.

  Doubt

  When we saw our daughter right after she was born, apart from great love, there was also concern. Olga’s left hand looked very unnatural, as if it was twisted. We felt something was wrong. We immediately reported our concerns to the doctors. However, no one took them seriously. We were constantly reassured: „there is still time”, “your daughter will outgrow this” “you’re exaggerating”, „exercise her hand a bit and she’ll be fine”. Although we do not have medical knowledge, these words did not reassure us at all, because we knew that something was wrong with our little girl. The problem began to worsen when Olgunia started to crawl, she did it with unnaturally bent arms or only on her elbows! We were sure that we were not overreacting, and Olga needs help.

  Diagnosis

  We managed to get the diagnosis when our daughter was 2 years old, until then we kept knocking on one door after another, and each doctor had a completely different opinion … Then, when we tried to find a solution that would help our girl, it was even worse … In Poland, doctors suggested various, often contradictory options: „an invasive operation is needed, we will break the bones, then reset them correctly”, „don’t operate on anything, don’t let your child be experimented on”. Unable to agree on any of them, we started looking for help abroad. At the German orthopedic clinic in Aschau, we were offered a minimally invasive but very effective operation involving bone separation and insertion of a metal plate to prevent fusion. It wouldn’t fully fix Olgunia’s hands, but it would allow her to be much more dexterous in the future.

  Help

  When you first look at Olga, she looks like a fit and healthy girl, there is no sign of illness or suffering. It is a blessing, but also a curse, because who would want to help a „healthy” child? However, as you spend more time with her, you will see how many barriers her sick hands put in front of her – she can no longer play like her peers: model with plasticine, paint, clap her hands, use the keyboard. Over time, she will not be able to do many other activities. And yet there is a solution to this problem and Olga can be treated! What parent wouldn’t do everything they can for their child? We are only separated from all this by a huge amount of money – 299 920 PLN in total. For our family, it is a hurdle that we cannot overcome on our own. Please give us your helping hand and save our Olga’s hands!

  Mira and Lukasz, Olga’s parents.

  DONATION:

  Account number in EUR: PL23 1160 2202 0000 0001 7599 1564

  Account number in USD: PL50 1160 2202 0000 0001 7599 1660
  SWIFT/BIC: BIGBPLPW
  Transfer title: Olga Blania

   

  Bitte retten Sie Olgas Hände!

  AKTUALISIERUNG

  Olgas Operation ist für Anfang September geplant, die Anzahlung ist bereits bezahlt! Es bleibt jedoch fast keine Zeit, den Restbetrag einzusammeln … Olga hat einen Osteopathen konsultiert, der bestätigt hat, dass die Verschiebung der Operation dramatische Auswirkungen auf ihre Gesundheit haben wird! Durch den falschen Einsatz ihrer Hände sind Olgas Schultern so überlastet, dass ihr Rücken mit gebrochenen Blutgefäßen übersät ist. Olga is erst 3.5 Jahre alt und ihre Muskeln und Faszien sind unnatürlich nach innen verdreht. Nur eine dringende Handoperation kann dies verhindern. Wir sind so nah am Ziel, es muss klappen! Wir bitten von ganzem Herzen um Hilfe!

  Am 11. April 2023 ergab sich für Olga eine neue Chance. Das Mädchen befindet sich nach Rücksprache mit dem Arzt – Herrn Paley im Paley European Institute in Warschau. Dr. Paley ist ein weltbekannter Spezialist und möchte sich der Operation ihrer Haend annehmen! Als Frist wurde Anfang September 2023 festgelegt . Dr. Paley schlug eine Lösung vor, die den Bereich der Rotationsbewegung der Hand nicht vergrößert, aber eine Handaktivität ermöglicht, die der von gesunden Kindern ähnelt! Der Betrag, den wir bezahlen müssen, ist viel höher als die ursprüngliche Schätzung. Wir glauben jedoch, dass dies die beste Lösung für Olga ist! Die Kosten einer solchen Operation für beide Hände betragen jedoch 299.920 PLN ( EUR 64 233 ) . Das ist eine riesige Summe und die Zeit ist knapp. Bitten helfen Sie uns, denn ohne Sie schaffen wir es nicht!


  Olga ist 3 Jahre alt, sie ist ein entschlossenes, fröhliches und lebensfrohes Mädchen. Ihr Wunsch, die Welt zu erkunden, ist grenzenlos! Allerdings sind die Möglichkeiten, sie zu erforschen, nicht so groß. Unsere Tochter wurde mit einem angeborenen Defekt beider oberer Gliedmaßen geboren, genauer gesagt mit einer Längsdeformität, die die Radiusknochen reduziert. Dies führt dazu, dass die Hand nicht mehr gedreht werden kann, die Knochen wachsen falsch, mit der Zeit können sie die Arbeit der gesamten Hand einschränken und die Funktion der Ellenbogen beeinträchtigen.

  Unsicherheit 

  Als wir unsere Tochter gleich nach der Geburt sahen, kam mit großer Liebe auch Angst hinzu. Olgas linke Hand sah sehr unnatürlich aus, als wäre sie verdreht. Wir ahnten, dass etwas nicht stimmte. Wir haben unsere Sorgen sofort den Ärzten gemeldet. Allerdings nahm sie niemand ernst. Ständig wurden wir beruhigt: „Unsere Tochter hat noch Zeit“, „Sie wird sich noch aufrappeln“, „Sie übertreiben“, „Trainieren Sie Ihre Hand ein bisschen, dann wird alles gut.“ Obwohl wir keine medizinischen Kenntnisse haben, beruhigten uns diese Worte überhaupt nicht, denn wir wussten, dass mit unserem Mädchen etwas nicht stimmte. Das Problem begann sich zu verschärfen, als Olga krabbeln wollte, sie tat es mit unnatürlich angeordneten Armen oder nur auf den Ellbogen! Wir waren uns sicher, dass wir nicht übertrieben hatten, und Olga brauchte fachliche Hilfe.

  Diagnose

  Wir haben die Diagnose bekommen, als unsere Tochter 2 Jahre alt war, bis dahin haben wir ständig von einer Tür zur anderen geklopft und jeder Arzt hatte eine ganz andere Meinung gehabt. Wir wollten eine Lösung finden, die unserem Mädchen helfen würde, aber es war noch schlimmer … In Polen schlugen Ärzte verschiedene, oft widersprüchliche Optionen vor: „Es ist eine invasive Operation erforderlich, wir werden die Knochen brechen und sie wieder aufrichten“ „Operiert nicht, lasst an Eurem Kind nicht experimentieren. Da wir ihnen nicht zustimmen konnten, suchten wir im Ausland nach Hilfe. In der Deutschen Orthopädieklinik in Aschau wurde uns eine minimalinvasive, aber sehr effektive Operation angeboten – Knochenspaltung und Einsetzen einer Metallplatte, um Verwachsungen vorzubeugen. Olga wird in ihrer Hand nicht die vollständig Motorik wiedererlangen, aber es wird ihr möglich sein, in Zukunft mit den Händen zu bewegen.

  Zur Hilfe

  Wenn wir uns Olga ansehen, sieht sie wie ein gesundes und fittes Mädchen aus, man sieht ihr keine Anzeichen von Krankheit oder Leiden an. Es ist ein Segen, aber auch eine Qual, denn wer möchte schon einem „gesunden“ Kind helfen? Wenn wir jedoch eine längere Zeit miteinander verbringen, sehen wir, wie viele Barrieren ihre kranken Hände ihr auferlegen – schon jetzt kann sie nicht mehr wie ihre Altersgenossen spielen: mit Plastilin modellieren, malen, in die Hände klatschen, auf der Tastatur schreiben. Mit der Zeit wird sie vielen anderen Aktivitäten nicht mehr nachgehen können. Und doch gibt es eine Lösung für dieses Problem und Olga kann voll funktionsfähig sein! Welcher Elternteil würde nichts für sein Kind tun? Von all dem trennt uns nur ein riesiger Betrag von 299.920 PLN. Für unsere Familie eine Barriere, die wir alleine nicht überwinden können. Bitte reichen Sie uns Ihre helfende Hand und retten Sie die Hände unserer Olga!

  Mira und Lukas, Eltern

  SPENDE:

  Kontonummer in EUR: PL23 1160 2202 0000 0001 7599 1564

  Kontonummer in USD: PL50 1160 2202 0000 0001 7599 1660
  SWIFT/BIC: BIGBPLPW
  Überweisungszweck: Olga Blania

Słowa wsparcia

 1. Angiee Jerry i Jasper Zweryfikowany

  Wszystko będzie dobrze ❤️

 2. Anonimowy Darczyńca

  Dużo słońca i zdrowych rączek Aniołku♥️

 3. Anonimowy Darczyńca

  Powodzenia!

 4. Anonimowy Darczyńca Zweryfikowany

  jesteśmy z Wami!

 5. Kamil

  Mira, mam nadzieje, ze szybko uzbieracie potrzebna kwote. Kamil.

 6. Ania Krawiec Zweryfikowany

  Całym sercem z Wami ❤️

 7. Kasia

  Będzie dobrze ❤️

 8. Agata Dunst Zweryfikowany

  Trzymaj się mała

 9. Anonimowy Darczyńca

  God bless you

 10. Anonimowy Darczyńca

  ❤️

Dodaj słowa wsparcia

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dzięki Wam zebraliśmy
241 516,40 PLN

Olga Blania dziękuje z całego serca

Słowa wsparcia

 1. Angiee Jerry i Jasper Zweryfikowany

  Wszystko będzie dobrze ❤️

 2. Anonimowy Darczyńca

  Dużo słońca i zdrowych rączek Aniołku♥️

 3. Anonimowy Darczyńca

  Powodzenia!

 4. Anonimowy Darczyńca Zweryfikowany

  jesteśmy z Wami!

 5. Kamil

  Mira, mam nadzieje, ze szybko uzbieracie potrzebna kwote. Kamil.

 6. Ania Krawiec Zweryfikowany

  Całym sercem z Wami ❤️

 7. Kasia

  Będzie dobrze ❤️

 8. Agata Dunst Zweryfikowany

  Trzymaj się mała

 9. Anonimowy Darczyńca

  God bless you

 10. Anonimowy Darczyńca

  ❤️

Dodaj słowa wsparcia

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *